Zoma faha-19 mandavantaona

Zoma faha-19 mandavantaona

Ezekiela 16, 1-15. 60.63/Izaia 12, 2-6 Josoe 24, 1-13 /Salamo 135 Md Matio 19, 3-12 Nahoana i Moizy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy raha toa ka ny fikambanana tanteraka toy ny lamban’akoho ka aina no fetra ny fanambadiana araka ny nandaharan’Andriamanitra azy?  Taratry ny fiombonan’i Kristy sy ny Fiangonana ny Fanambadiana, hoy i Paoly tamin’ny Kristianina tany Efezy. Ny toko faha-19 n’ny Evanjelin’i Md Matio moa dia mampianatra antsika hifandray araka ny hevitr’Andriamanitra amin’ny “vady” (and. 3-12), amin’ny…

Lire la suite Lire la suite

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Alakamisy faha-19 mandavantaona

Ezekiela 12, 1-12/Salamo 77Josoe 3, 7-17 /Salamo 113A Md Matio 18, 21- 19, 1  Tsy tokony mba hamindra fo amin’ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Ambaran’ny Evanjely isika mba hitondra tena tahaka ny nitiavan’Andriamanitra antsika. Loharanom-pahasoavana ho an’ny hafa ny soa raisintsika avy amin’Andriamanitra. Misy anefa ny sasany tsy nahazo izay zavatra mba niriany ka manadino fa na dia ny aina ihany aza dia efa fanomezana hahafahana manompo ny hafa sy manavao ny tontolo.  Ny fiaraha-mivavaka vokatry ny…

Lire la suite Lire la suite

Fankalazana manetriketrika an’i Masina Maria Virjiny nampiakarina any an-danitra

Fankalazana manetriketrika an’i Masina Maria Virjiny nampiakarina any an-danitra

15 Aogositra Ny 1 novambra 1950 no nanambaran’ny Papa Pio XII ny nampiakarana an’i Masina Maria « vatana sy fanahy » any an-danitra ho foto-pinoana katolika (dogme). Azo jerena ny Constitution apostolique Munificentissimus Deus (en anglais ou en italien). Ilay notorotoronina tsy azon-keloka dia sitrak’Andriamanitra handresy miaraka aminy, ka tsy foiny ho tra-pahalovana na ho sakafon’ny olitra fa nasandrany ho be voninahitra miaraka aminy.  Ny Lumen Gentium 67  milaza fa tsy maintsy avy amin’ny finoana marina ny fanajana an’i Masina Maria, ka mitarika ny kristianina hiaiky ny fahambonianysy haka tahaka…

Lire la suite Lire la suite

Alarobia faha-19 mandavantaona

Alarobia faha-19 mandavantaona

Ezekiela 9, 1-22/Salamo 112Boky Deteronomy 34, 1-12 /Salamo 65Md Matio 18, 15-20 Raha diso taminao ny rahalahinao dia manatòna azy, ka rehefa mitokana ianareo dia asehoy azy ny hadisoany. Ny tanjona dia ny mba hahazo ny rahalahy, ny hahasambatra azy, ny hahalalany fa ny fahadisoany dia tsy mahasambatra azy. Ny fahotana manko dia izay manao azy no andevoziny voalohany, potehiny tsy ho zanak’Andriamanitra intsony, ka tsy ho afaka ny handova ny Fanjakan’ny Lanitra.  Am-pitiavana mandrakariva no hitenenana ny marina, hoy…

Lire la suite Lire la suite