Alahady faha-23 mandavantaona – Taona D

Alahady faha-23 mandavantaona – Taona D

“Raiso ny hazofijaliana dia izory izay nodiaviko”  Boky Fahendrena 9, 13-18 – Salamo 89Filemona 9b-17Md Lioka 14, 25-33 Tsy mora ny manara-dia an’i Jesoa. Ambarany amintsika androany ny safidy miandry izay te-hanara-dia azy : “izay tsy mitondra ny hazofijaliany sy tsy manaraka ahy dia tsy mety ho Mpianatro” (and. 27).  Fa inona ny hazofijaliana tsy maintsy zakaintsika? Ary ahoana no hahalalantsika ny lalana hizoran’i Kristy? Ireo nanaraka an’i Jesoa tamin’izany andro izany dia voatery nisaraka tamin’ny fianakaviany, voatery mankahala (μισέω miseo),…

Lire la suite Lire la suite

24 aogositra: Md Bartelemy, Apostoly

24 aogositra: Md Bartelemy, Apostoly

Fanambaràna 21, 9-14 – Salamo 144 – Md Joany 1, 45-51 – I Bartelemy (Zanaky ny bainga nivadika) no heverin’ny mpandinika maro ho ilay Natanaely (fanomezan’Andriamanitra). Misterin’ny finoana ihany no fonosin’izany anarana izany raha izay no izy, satria ilay fisasaran’ny olombelona hamadika ny bainga no nampamokarin’Andriamanitra ho tonga apostoly, haneho ny voninahiny eran’ny tany rehetra, hiantso ny olombelona rehetra hizotra any amin’ilay Tempoly, manokatra ny varavarany ho an’ny lafivalon’ny tany.  Tahaka an’i Filipo, nisolo tena ny Apostoly hafa, izay nihaona…

Lire la suite Lire la suite

Sabotsy faha-20 mandavantaona

Sabotsy faha-20 mandavantaona

Ezekiela 43, 1-7/Salamo 84 – Bokin’i Rota 2, 1-17/Salamo 127 – Md Matio 23, 1-12 — Aza miantso olona ety an-tany hoe “mompera”, ho rainareo, fa iray ihany ny Rainareo dia izay any an-danitra. Aza mety atao hoe “maître” fa iray ihany no mpampianatra anareo dia i Kristy. Ny vahoaka sy ny mpianany no nilazan’i Jesoa izany fampianarana izany. Ny antony voalohany moa dia ny mba tsy hahatafintohina izay mahita ny fiatsaram-belatsihy sy ny “incohérence” afitsok’ireo izay mipetraka eo amin’ny…

Lire la suite Lire la suite

Zoma faha-20 mandavantaona

Zoma faha-20 mandavantaona

Ezekiela 37, 1-14/Salamo 106 – Bokin’i Rota 1, 1-22/Salamo 145 – Md Matio 22, 34-40 Rehefa tsy nahomby tamin’ny fandrika nataony ny farisianina, nanontany an’i Jesoa raha toa ka tokony hatao ny mandoha hetra amin’i Sezara na tsia (Mt 22, 15-22) ka novaliany mba hanome an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra, ka ny vola misy ny endrik’i Sezara omena azy, ny olona nohariana mitovy endrika amin’Andriamanitra kosa hotsinjovina mba ho sambatra araka ny nahariany azy. Rehefa izany dia tonga indray ny sadoseanina haka…

Lire la suite Lire la suite

Alakamisy faha-20 mandavantaona

Alakamisy faha-20 mandavantaona

Ezekiela 36, 23-28/Salamo 50 Mpitsara 11, 29-39a/Salamo 39 Md Matio  22, 1-14 Ry sakaiza, nahoana ianao no miditra eto nefa tsy miankanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady? Maimaim-poana ny fiantsoana, ny rehetra no antsoina ka nahoana indray ary no hilàna vaniny izay miditra ao? Tsara ho fantatra aloha fa tsy araka ny fombantsika ny fomba nahazatra tamin’izany. Ny antsika dia ilay voaantso no mivaky loha mitady sy misafidy izay akanjo hanaovana. Tamin’izany kosa dia tolorana ny akanjo ho entina mamonjy izany…

Lire la suite Lire la suite

Alarobia faha-20 mandavantaona

Alarobia faha-20 mandavantaona

Ezekiela 34, 1-11/Salamo 22, 1-6Mpitsara 9, 6-15/Salamo 20Md Matio 20, 1-16a Inona ny valisoa ho azonay nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao? Hahazo ny denie iray nifanarahana ianao. Denie iray izay ampy hahasambatra anao sy ny ankohonanao. Ny mahagaga anefa dia ny nanomezan’ilay tompom-boaloboka karama mitovy ho an’ireo izay niasa adiny iray monja, sady amin’izay indray izy ireo no nahazo ny karamany voalohany. Azontsika tsoahina amin’izany fa tsy mpila tombony ilay tompon’ny saha. Fitaovana entiny miantso ny olon-drehetra ho…

Lire la suite Lire la suite

Talata faha-20 mandavantaona

Talata faha-20 mandavantaona

Ezekiela 28, 1-10/Det 32, 26-36Mpitsara 6, 11-24/Salamo 84Md Matio 19, 23-30 Ny mahantra no handova ny fanjakan’ny Lanitra, ary tsy afaka ny hanompo an’Andriamanitra sy Mamôna miaraka isika. Izay mitoky amin’ny hareny ka manadino an’ilay Loharanon’ny soa rehetra dia tsy afaka ny hiditra ao amin’ny fanjakan’ny Eokaristia: fisaorana sy fiderana. Tsy fitanisana ny soa vitantsika ka handraisana valisoa avy amin’izany ny lanitra. Ny hahalala ny tena endrik’ilay tsy sasa-mitia antsika ka hahafahantsika mitovy endrika tanteraka aminy no ho tanteraka any…

Lire la suite Lire la suite

Alatsinainy faha-20 mandavantaona

Alatsinainy faha-20 mandavantaona

Ezekiela 24, 15-24/Det 32, 18-21Mpitsara 2, 11-19/Salamo 105Md Matio 19, 16-22 Mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny mahantra dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Izany no lalam-pahalavorariana mitondra any amin’ny fiainana mandrakizay atoron’i Jesoa antsika. Izay te ho zanaka marina manko, ka afaka mandova ny Fianana dia tsy afaka ny tsy hizara amin’ny rahalahy ny anjara lova, tsy any an-koatra ihany fa dia ny ety an-tany koa.  Ny firaiketam-po amin’ny harena mandalo anefa mamitaka, mangeja ny Teny ka tsy…

Lire la suite Lire la suite

Alahady faha-20 mandavan-taona

Alahady faha-20 mandavan-taona

Tolona ambony vatolampy ny fiainana,izay manao tan-tsy vinitra no vaky loha.  Jeremia 38, 4-10/ Salamo 39Hebrio 12, 1-4Lioka 12, 49-53 “Tonga hanipy afo ety an-tany aho, ka akory ny faniriako mba hirehetan’izany sahady!” Izay no anombohan’i Jesoa hilazana amintsika ny iraka nahatongavany : ny mission (iraka) amin’ny maha-Kristy (voahosotra) azy : hanipy afo… Mampahatsiaro antsika koa ny fiantsoana an’i Moizy izany afo mirehitra izany : afo mirehitra fa tsy mahalevona ny kirihitra (Eks 3, 3). Afo manambara ny Fisian’Andriamanitra eo anivontsika,…

Lire la suite Lire la suite

Sabotsy faha-19 mandavantaona

Sabotsy faha-19 mandavantaona

Ezekiela 18, 1-32/Salamo 50Josoe 24, 14-29/Deteronomy 32Md Matio 19, 13-15 Avelao ny zaza, ary aza raràna tsy hanatona ahy, fa an’ny tahaka azy ireo ny Fanjakan’ny lanitra. Tamin’ny talata, henontsika tamin’ny evanjely ny fanontaniana hoe: “Iza no ambony indrindra (μείζων meizon: lehibe, zokiolona) amin’ny fanjakan’ny lanitra?” Izay tonga toy ny zazakely (παιδίονpaidion) izay avy amin’ny παῖς(pais) tovolahy mpanompo, na andevo mihitsy aza. Izay te ho lehibe aminareo no ho tonga mpanompo faran’izay zandriny, izany hoe tsy haniraka na iza na iza…

Lire la suite Lire la suite