SABOTSY I FIAVIANA

SABOTSY I FIAVIANA

Izaia 30, 19-21; 23-26/ Sal 146 / Md Matio 9, 35 – 10, 1.6-8 Ambaran’ny vavaka fangatahana anio fa ny hanafaka antsika amin’ny toe-pahotana no nahatongavan’ny Zanak’Andriamanitra ho nofo, hiara-monina amintsika. Na dia hanome antsika ny mofom-pahoriana sy ny ranom-piahiahiana aza izy, dia hanome kosa ny mpampianatra ho hitan’ny maso sy ho ren’ny sofina, hanoro ny làlana hombana na hiankavanana na hiankavia.  Ny famantaranna lazain’Izaia dia nny hanomezan’Andriamanitra ny orana amin’ny voa afafy ka hampahavokatra mofo ny tany sy hampifahy…

Lire la suite Lire la suite

ZOMA I FIAVIANA

ZOMA I FIAVIANA

Izaia 29, 17-24/ Sal 26 / Md Matio 9, 27-31 “Mba asehoy ny herinao, ry Ray, ka tongava. Tahio izahay ho afaka amin’ny loza mananontanona vokatry ny fahotanay, ary rehefa navotanao, dia mba omeo ny famonjena”. Mandinika io vavaka fangatahana io aho eto dia lasa saina: omeo famonjena rehefa navotanao! Diso tsipelina ve sa izaho no tsy mahazo? Raha adika tsara ny amin’ny misselitalianina dia hoe : ny fiarovanao hanafaka anay ary ny fanampianao no hahavoavonjy anay.  Mitohy ihany ny fampianaran’Izaia mikasika…

Lire la suite Lire la suite

ALAKAMISY I FIAVIANA

ALAKAMISY I FIAVIANA

Izaia 26, 1-6 / Sal 117 / Md Matio 7, 21.24-27 Hetseho ny fahefanao, ry Ray, ary vonjeo amin’ny herinao tsy misy fetra izahay, ka enga anie izay soa sakanan’ny fahotanay, mba ho azonay haingana noho ny hasin’ny famindram-ponao. Raha ny herin’Andriamanitra no mamonjy antsika, inona izany no ezaka mbola tokony hataon’ny olona? Hiandry mahazo ve izany satria mpamindra fo Andriamanitra? Hiditra amin’ny vavahadin’ny famonjena, hoy Izaia Mpaminany, izay mitana ny fahamarinana ka tsy mivadika, ary hahazo fiadanana kosa izay matoky…

Lire la suite Lire la suite

ALAROBIA I FIAVIANA

ALAROBIA I FIAVIANA

Izaia 25, 6-10a / Sal 22 / Md Matio 15, 29-37 Resaka fanasana, sakafo mafilotra sy tsy lany laniana no toa miverimberina amin’ny Vakiteny anio. Mampahatsiaro ny sakafom-piombonana atao rehefa fety araka ny fomban’Israely izany: ny Eksody 24, 11 ohatra milaza ny sorom-pihavanana faranana amin’ny fiaraha-misakafo amin’ireo mihavana; Dt 16, 13-15 milaza fa tokony hanao fety satria namokatra ny tany; 1 Samoela 9, 13: mandidy ny olona tsy hihinana raha tsy voahosotra ny mpanjaka hanafaka an’Israely eo an-tanan’ny Filistea; Nehemia…

Lire la suite Lire la suite

TALATA I FIAVIANA

TALATA I FIAVIANA

Vak I: Izaia 11, 1-10 / Sal 71 / Evanjely: Md Lioka 10, 21-24 “Andriamanitry ny fahamarinana o, mba tolory ny andriana mpitondra sy ny zanak’andriana ho dimbiny ny fahaiza-mitsara ara-drariny” (sal 71). Izany no vavaka atoron’ny Salamo antsika hatao ho an’ireo mpitondra. Ambaran’Izaia ao amin’ny vakiteny voalohany tokoa manko fa ny Fanahin’Izy Tompo no manome fahendrena ny Mpitondra hankafy sy hahita fahafinaretana amin’ny fahatahorana ny Tompo. Loza no mahazo izay firenena na vahoaka entin’ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra.  Vokatr’izany…

Lire la suite Lire la suite

ALATSINAINY I FIAVIANA

ALATSINAINY I FIAVIANA

Vak I: Izaia 2, 1-5 / Sal 121 / Evanjely Mt 8, 5-11 “Fa avy ao Siona no hivoahan’ny lalàna, fa avy ao Jerosalema no hivoahan’ny Tenin’ny Tompo”. Rehefa sendra ny mangidy tokoa moa isika, rehefa teren’ny fiainana dia manao lalàna, mivoadivoady hoe “tsy hanao an’izao na izatsy intsony aho e, hanao an’izao aho e…” Samy lalàna avy moa no nandikana ny derek (hampianatra antsika ny lalàny izy) sy ny torah (avy ao Siona) amin’ny vakiteny anio. Fa izy roa kosa samy manambara ny…

Lire la suite Lire la suite

Couronne de l’Avent

Couronne de l’Avent

Araka izany, araka ny taranaka 14 isaky ny vanim-potoana lazain’i Matio (Mt 1, 17) dia asongadin’ny arivo taonan’ny tantara : hatramin’i Abrahama; hatreo amin’i Abrahama ka hatramin’i Davida; hatramin’i Davida ka hatramin’ny fahababoana; hatramin’ny fahababoana ka hatramin’i Kristy…

Alahady I Fiaviana Taona A

Alahady I Fiaviana Taona A

Ny Vakiteny aroso ny alahady I Fiaviana :  Izaia 2, 1-5/Salamo 121Romana 13, 11-14Md Matio 24, 37-44 Aza revon’ny ambany maso fa aoka ho avo fijery. Ny vavaka fangatahana amin’ny alahady I Fihaviana dia mamintina ny ezaka hataontsika mandritra ity taona litorjika vao atomboka ity : “hahery fo hino an’Andriamanitra, ka ho masim-piainana hitsena an’i Kristy ka ho mendrika hitoetra eo anilany (eo an-kavanany Mt 25) any amin’ny Fanjakan’ny Lanitra”. Mazava loatra fa ny hahafahantsika hitoetra eo an-kavanan’i Kristy, araka…

Lire la suite Lire la suite

Taona litorjika A

Taona litorjika A

Manomboka ny Taona litorjika vaovao ny Eglizy. Tsara ho fantatra ihany araka izay ny drafitra ankapoben’ireo taona litorjika ireo sy ny evanjely vakiana : Ny Taona A dia Fandalinana ny Batemy: antsoina handalina ny firosoantsika ho Kristianina isika araka ireo loha-kevitra sy Evanjely mifanaraka amin’ny fivoaran’ny maha-kristianina, araka ny drafitra katekomenaly, sy ny fiombonana ao amin’ny Eglizy. I Md Matio moa no Evanjely vakiana amin’izany.  Ny Taona B dia Fandalinana ny Fifandraisana amin’ny Misterin’i Kristy nitsanga-ko Velona. Antsoina handinika ny misterin’ny fahafatesana sy ny…

Lire la suite Lire la suite