Archives de
Jour : 17 août 2019

Sabotsy faha-19 mandavantaona

Sabotsy faha-19 mandavantaona

Ezekiela 18, 1-32/Salamo 50Josoe 24, 14-29/Deteronomy 32Md Matio 19, 13-15 Avelao ny zaza, ary aza raràna tsy hanatona ahy, fa an’ny tahaka azy ireo ny Fanjakan’ny lanitra. Tamin’ny talata, henontsika tamin’ny evanjely ny fanontaniana hoe: “Iza no ambony indrindra (μείζων meizon: lehibe, zokiolona) amin’ny fanjakan’ny lanitra?” Izay tonga toy ny zazakely (παιδίονpaidion) izay avy amin’ny παῖς(pais) tovolahy mpanompo, na andevo mihitsy aza. Izay te ho lehibe aminareo no ho tonga mpanompo faran’izay zandriny, izany hoe tsy haniraka na iza na iza…

Lire la suite Lire la suite

Zoma faha-19 mandavantaona

Zoma faha-19 mandavantaona

Ezekiela 16, 1-15. 60.63/Izaia 12, 2-6 Josoe 24, 1-13 /Salamo 135 Md Matio 19, 3-12 Nahoana i Moizy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy raha toa ka ny fikambanana tanteraka toy ny lamban’akoho ka aina no fetra ny fanambadiana araka ny nandaharan’Andriamanitra azy?  Taratry ny fiombonan’i Kristy sy ny Fiangonana ny Fanambadiana, hoy i Paoly tamin’ny Kristianina tany Efezy. Ny toko faha-19 n’ny Evanjelin’i Md Matio moa dia mampianatra antsika hifandray araka ny hevitr’Andriamanitra amin’ny “vady” (and. 3-12), amin’ny…

Lire la suite Lire la suite