CHAPITRE PROVINCIAL


"Fiombonana sy asam-panavotana"
"Communion et Rédemption"!


Ireo pretrantsika vaovao


Hiatrika ny Chapitre Provincial faha-5 isika ny 12-17 janoary ho avy izao. Fahasoavana izany nefa koa finiavana satria mampifamahofaho zavatra maro. Ny fitondrana am-bavaka izany Fihaonana farantampony ho an'ny Province-ntsika izany dia adidy masina ho antsika rehetra.
Ahoana tokoa moa no hanehoantsika ny Voninahitry ny Trinite Masina eto anivon'ny Nosintsika izay miandrandra koa ny tsirambin'ny tanantsika ho fanandratana azy?
Tsy mora ny miandry antsika. Na ny fiainana mba ho olombanona aza ahitantsika olana ny fanabeazana ho amin'izany, tsy hodian-tsy hita ny rivo-mahery sedrain'ny finoan'ny kristianina maro! Ary isika Relijiozy? Tsy irery anefa isika ary tsy herintsika velively no sanatria hireharehantsika fa ny Voninahitr'Izy Trinite Masina izay antoka ho antsika satria Izy no nifidy antsika hitondra ny Anarany.
Adidintsika tsirairay ary, na ny Rahalahy amin'ny Fikambanana na isika mpitsidika satria te hiombom-po amam-panahy aminay trinitera ny manohana am.bavaka izany fihaonana izany mba ho Voninahitry ny Trinite Masina irery ihany.

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay