HASIVIANANDRO FIOMANANA NY FANAHY MASINA
Ny Hasivianandro fiomanana amin'ny Pantekoty dia lovam-panahy navelan'ny Apostoly ho an'ny Fiangonana araka ny hafatr'i Jesoa rahateo, dia ny hijanonana ao Jerosalema hiandry izay nampanantenain'ny Ray (Asa 1, 1-11).

Rehefa zohìna ny fizotr'izany vavaka izany dia izao no azontsika havohitra :

1- Zoma 6 paka (manaraka ny fiakarana) : "Asandrato ny fonay ho any amin'ilay Mpamonjy mipetraka eo ankavananao"
2- Sabotsy 6 paka : "Heniky ny soa vokatry ny apostoly izahay, koa mianta aminao mba hahazo koa ny fanomezan'ny Fanahy Masina"
3- Alahady 7 Paka : "Enga anie, araka ny nampanantenain'i Kristy, ho tsapanay, fa eo aminay mandrakariva Izy, mandrapahatapitr'izao tontolo izao."
4- Alatsinainy 7 Paka : "Hirotsaka aminay anie ny Tompo ny herin'ny Fanahy, hifikiranay tsy mivadika amin'ny sitraponao, ka handavorarianay ny toe-piainanay."
5- Talata 7 Paka : " Honina ao am-ponay anie ny Fanahy Masina ka handavorary anay ho tempolinao Tompo be voninahitra"
6- Alarobia 7 Paka : ""Enga anie hangonin'ny Fanahy Masina izahay, mba hanompo anao amin'ny fo tokoa sy hiray hina marina tsy misy fitaka."
7- Alakamisy 7 Paka : "Ny Fanahy Masina anie handrotsaka be dia be ny fanomezana masina ao am-ponay sy hanome anay izay toe-tsaina mahafa-po Anao, mifanaraka amin'ny sitraponao."
8- Zoma 7 Paka : "Mihanta aminao izahay mba hitombo zotom-po hanompo anao, ary hitombo finoana hankato ny Teninao."
9- SAbotsy 7 Paka : "Ampio hifanaraka amin'ny fankalazana ny Paka ny fitondrantenanay sy ny fiainanay."

Pantekoty :
"Hanenika ny tany tontolo anie ny fahatsapana ny hatsaramponao!!!"Avia ry Fanahy Masina.

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay