Arahabaina tratry ny fetin'ny Trinite Masina

Mistery Fototry ny Finoantsika kristianina ny Misterin'ny Trinite Masina. Tokana Andriamanitra nefa olona telo. Fitiavana Izy ary te hampahafantatra antsika ny hasarobidin'ny fahasamihafana izay zary harena enti-misaotra Azy Mpahary.

Tsy mora mandrakariva anefa ny miaina ny fahasamihafana. Vita Batemy tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina isika, ka voairaka hitory ny Fitiavan'ilay niantso antsika "hiala tao anatin'ny haizina, mba ho amin'ny fahazavana mahagaga". Sakramenta ny Batemy, ka noho izany dia manambara sy mampahazo ny fahasoavana. Dia izany no nandraisantsika ny fahasoavana avy amin'ilay Ray Mpahary, ilay Zanaka Mpanavotra, ary ilay Fanahy Mpanamasina.

Miarahaba antsika Trinitera manokana ihany koa.

Mety hanontany ny maro hoe : nahoana i Md Jean de Matha (Mpanorina ny Fikambanan'ny Trinite Masina) no nifidy ny Trinite Masina ho Andry iorenan'ny Fikambanantsika, ka hireharehatsika mitondra ny Anarany?

Satria ...

vakio eto raha mahaliana anao!

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay