Vavaka maraina


Ry Trinite Masina indrindra, Ray Zanaka sy Fanahy Masina, midera sy misaotra anao satria noharianao ary sitrakao ho kristianina, fa indrindra nantsoinao manokana ho relijiozy mitondra ny Anaranao, nofidianao ho pretranao sy ho misionera ary sitrakao ho henin-kavelomana rahefa avy namakivaky iny alina iny.

Mba hetsaho amin’ny fahasoavanao aho anio ary afaho mandrakariva amin’ny fahotana mahafaty sy amin’izay rehetra mety hahatarika ahy ho amin’ny fahotana.

Ry Fo moran’i Jesoa, amin’ny alalan’ny Fo madion’i Maria, dia atolotro Anao ny fisainako manontolo, ny teniko sy ny asako rehetra amin’ity andro anio ity : tsofy rano aho, hamasino ary afaho amin’ny fahotana rehetra.

Ry Reny Virjiny Masina, mba hangataho amin’ny Fo Masin’i Jesoa mba hadio lalandava ny saiko.

Ry Reny Virjiny Masina, mba hangataho amin’ny Fo Masin’i Jesoa hananako mandrakariva ny hadiovam-po.

Ry Reny Virjiny Masina, mba hangataho amin’ny Fo Masin’i Jesoa mba ho salama sy ho voatandriko madio ny vatako.

Mino Anao aho, manantena Anao, Tia Anao sy mitsaoka Anao aho, ry Trinite Masina, Andriamanitra tokana. Tahio mandrakariva aho ary hamindrao fo ankehitriny sy amin’ny andro hahafatesako.

Ankalazaina anie ny Trinite Masina,
amin’ny taona rehetra mandrakizay.

YOUTUBE DU PAPE

VAOVAON'NY CHAPITRE MORAMANGA

Tatitra avy amin'i Frère Jean Claude Mpitantsoratry ny Chapitre

Mifarana ny tapany voalohany, natokana ho amin'ny fifidianana ireo ho tompon'andraikitra amin'ny telo taona manaraka.... Eo am-piandrasana ny tapany faharoha hamolavolana ny drafitr'asa sy ny fandaharan'asa amin'ny volana febroary ho avy izao. Voafidy ho MINISITRA PROVINSIALY i Mompera PIERRE RAMANANANDRO, Vikera manampy azy i Mompera MARCEL RAZAKAMADY, ho MPANOLOTSAINA i Mompera JOSE HERNANDEZ SANCHEZ, i Mompera DOMENICO FERRAZZA, i Mompera FRANçOIS XAVIER TSIADIANA ary ny Mpitantsoratra Mompera SOLOFO RAZANAKOTO. Ho entintsika am-bavaka izany adidy mavesatra ankinina amin'izy ireo, hifanohanantsika ho Manome voninahitra ny Trinite Masina sy ho Mpanafaka marina tokoa, araka ny lovam-panahy navelan'i Joany Raintsika

VAOVAO TSELATRA

DOSSIER FIDES
Trinitari e Mercedari

FANDAHARAM-POTOANA

SOSON-KEVITRA AVY AMINAO

Sitrakay tokoa ny handray ny sosonkevitra avy aminao na izay mety ho fanatsarana na ireo vaovao tianao hifampizarana amin'ny Sakaizan'ny Trinitera.

Azonao atao ny manoratra ho anay